Welkom op de website van de bridgeclub uit de Zilk

OPRICHTING VERENIGING

 

Zaaknummer: 12839

 

Heden, tien september tweeduizend vijftien verschenen voor mij,  mr Jakob Albert Mendelts, notaris te Voorhout (gemeente Teylingen): ________ 

 1. de heer ADRIANUS JOSEPHUS ANTONIUS VREEBURG, geboren te Noordwijkerhout op vijf augustus negentienhonderd een en veertig, gehuwd, wonende te 2191 AE De Zilk, gemeente Noordwijkerhout, Zilkerbinnenweg 102, zich legitimerende met zijn Nationaal paspoort nummer: NR3DLDRC7, uitgegeven in de gemeente Noordwijkerhout op een en twintig maart tweeduizend veertien; en___________________________
 2. de heer JOHANNES WILHELMUS HENDRIKUS POMPE, geboren te Noordwijkerhout op acht juli negentienhonderd acht en veertig, geregistreerd partner, wonende te 2191 BT De Zilk, gemeente Noordwijkerhout, P.J. Warmerdamstraat 27a, zich legitimerende met zijn Nederlandse Identiteitskaart nummer: IK57RJ412, uitgegeven in de gemeente Noordwijkerhout op negen en twintig juni tweeduizend elf. _______________             

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. ________________________

Naam____________________________________________________________________________________________________

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: BRIDGECLUB DE ZILK, en is opgericht voor onbepaalde tijd. ________________________________________        

Zetel_____________________________________________________________________________________________________

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Noordwijkerhout.__________________________________________________________________________________

Doel

Artikel 3__________________________________________________________________________________________________________

De vereniging heeft ten doel het organiseren van bridgeactiviteiten, zoals clubbijenkomsten.___________________________________________            

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:____________________________________________________________________

 1. wedstrijden te doen houden;________________________________________________________________________________________
 2. oefening van de leden te verzorgen;__________________________________________________________________________________
 3. evenementen op het gebied van de bridgesport te organiseren;______________________________________________________________
 4. de nodige accommodatie te huren casu quo in eigendom te verwerven en in stand te houden._______________________________________

Leden

Artikel 4__________________________________________________________________________________________________________

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttien jarige leeftijd hebben bereikt en de sport actief beoefenen of beoefend hebben. Zij die deze sport als beroep uitoefenen, kunnen geen lid zijn.____________________________________________________________________
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen._______________________________________

Begunstiger

Artikel 5__________________________________________________________________________________________________________

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.__________________________________________________________________________________________________

Toelating

Artikel 6_________________________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.__________________________________________________________
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten._______________________________________________

Einde van het lidmaatschap           

Artikel 7_________________________________________________________________________________________________________

 1. Het lidmaatschap eindigt:__________________________________________________________________________________________
 2. door de dood van het lid;___________________________________________________________________________________________
 3. door opzegging van het lid;_________________________________________________________________________________________
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;______________________________________________________________
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.______________________________________________________________________________________________________
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.______________________________________________________________
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.___________________________________________
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.____________________________________________________________________________________
 9. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
 10. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;________________________________________________________________________________________________________
 11. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.____________________________________________________________________________________________________
 12. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.________________________________________________________________
 13. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst._____________________________________________________________________________________________________
 14. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.___________________________________________________________________________________________________

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers_________________________________________________________________

Artikel 8_________________________________________________________________________________________________________

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft    verschuldigd.___________________________________________________________________________________________________
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.______________________________________________________________

Jaarlijkse bijdragen_______________________________________________________________________________________________

Artikel 9__________________________________________________________________________________________________________

1.           De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen._______________________________________________________________________________________________________

Rechten begunstigers______________________________________________________________________________________________

Artikel 10_________________________________________________________________________________________________________

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.__________________________________________________________________________________________________________

Bestuur_________________________________________________________________________________________________________

Artikel 11_________________________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2._____________________________________________________________________________________
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.__________________________________
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten van het bestuur._________________________________________

    De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.___________________________________________            

 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK___________________________________________________________________________

 LIDMAATSCHAP - SCHORSING________________________________________________________________________________________

 Artikel 12________________________________________________________________________________________________________

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.____________________
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:_____________________________________________________________________________
 4. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;____________________________________________________________________________________________________
 5. door bedanken._________________________________________________________________________________________________

 BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR_______________________________________________________________

Artikel 13________________________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.____________________________________________________________________________________________________
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.________________________________________________________________________________
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven._______________________________________________________________________________________________________

----------- BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING_______________________________________________________________________

----------------------- Artikel 14_________________________________________________________________________________________

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. _____________________________________________________________________________________________________________

2.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.       

 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt._____________________________________________________________________________________________________

     Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan._______________________________________      4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.__________________________________________________

      De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan een bestuurslid.____________________________________________________

 JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING_______________________________________________________________________ 

 Artikel 15_______________________________________________________________________________________________________

 1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus van elk jaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen tien maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.______________________________________________________________________________________________________
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur (kascommissie). De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.___________________________________________________________________________________________________________
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie._____________________________________________________________________________________________________
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, vijf jaar lang te bewaren.

 ALGEMENE VERGADERING___________________________________________________________________________________________

Artikel 16_________________________________________________________________________________________________________

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.____________________________________________________________________________________________________
 2. Jaarlijks, uiterlijk tien maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;_____________________________________________________________________________________________________
 4. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;         
 5. voorziening in eventuele vacatures;____________________________________________________________________________________________________

                d.        voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.  

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen._______________________________________________________________________________________________________

TOEGANG EN STEMRECHT___________________________________________________________________________________________

Artikel 17________________________________________________________________________________________________________

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren._______________________________________________________________________________________________________
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.______________________________________
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem._________________________________________________________________________________________________________
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.______________________________________________ 

 

VOORZITTERSCHAP -NOTULEN________________________________________________________________________________________

 Artikel 18________________________________________________________________________________________________________

 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve._________________________________________________________________________________________________________
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.__________________________________________________________________________________

         De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht._____________________________________   

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING______________________________________________________________________

 Artikel 19________________________________________________________________________________________________________

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel._______________________________________________________________________________________________________
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming._____________________________________________________________________________
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.____

4.           Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken._______________________________________________________________________________________________________

         Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ___________________________________________________________________________________________________

         Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.____________________________________________________________________________________________________

         Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen._____________________________________________________________________________________________________

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.__________________________________________________________________________________________________
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt._______________________________________________________________________
 3. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.___________________________________________________________________________________________________
 4. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen._____________________________________________________________________________________________________

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING______________________________________________________________________________

 Artikel 20________________________________________________________________________________________________________

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. De oproepingsbrieven, maar ook andere berichtgeving, mogen elektronisch verzonden worden, mits reproduceerbaar.___________________________________________________
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.___________________________________________________________________________________________________________

STATUTENWIJZIGING___________________________________________________________________

 Artikel 21_____________________________________________________________________________

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld._________________________________________________________________________________
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.____________________________________________________________________________________________________
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.____________________________________________________________________________________________

ONTBINDING____________________________________________________________________________________________________

  Artikel 22______________________________________________________________________________________________________

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing._____________________________________________________________________________
 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen instelling gelijk aan de vereniging_____________________________________________________________________________________________________
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.___________________________________________________________________________________________________

HUISHOUDELIJK REGLEMENT_________________________________________________________________________________________

  Artikel 23_______________________________________________________________________________________________________

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.________________________________________________________
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.______________________________________________________________________________________________________

Slotbepaling______________________________________________________________________________________________________

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:______________________________________________________________

ieder der comparanten, alsmede mevrouw Alida Theodora Petronella Maria Bakkenes-de Groot, geboren te Hillegom op een november negentienhonderd drie en vijftig._______________________________________________________________________________________

SLOT____________________________________________________________________________________________________________

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.________________________________________________________________________________

WAARVAN AKTE, _________________________________________________________________________________________________

 

is verleden te Voorhout op de datum in het hoofd van deze akte vermeld._________________________________________________________

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten meegedeeld en toegelicht. __________________________________________________

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met die inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.______________________________________________________________________________________________________

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.____________________________________________________________________________________________________________

(volgt ondertekening)

 

                                                               VOOR AFSCHRIFT: