Welkom op de website van de bridgeclub uit de Zilk

Agenda Jaarvergadering

Agenda ledenvergadering
Bridgeclub De Zilk      sinds 7 okt 1989
maandag 26 maart 2018
1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering seizoen 2016 - 2017
3 Contributie seizoen 2018 - 2019
4 Penningen
* Kascontrole-verslag door de kascommissie
(Tineke Duivenvoorden - Gerard de Winter )
* Verslag en begroting
* Verkiezing nieuw lid kascommissie
aftredend Gerard de Winter
5 Speelavonden, bridgezondag
en jaarvergadering 2018-2019
6 Bestuursverkiezing
Aftredend is de penningmeester Arnold Vreeburg
deze stelt zich niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor Ronald Caspers te benoemen
Eventuele tegenkandidaten kunt u tot
1 minuut voor de vergadering aanmelden
7 Zips en uitreiking SLEMKNIJN
8 Bridgeweekend van 12 tot 15 oktober in Vledder
9 Rondvraag, sluiting vergadering en paasdrive